Crest Supreme sau 7 ngày

Bạn ở trên đã sử dụng dòng 7 ngày các bạn tham khảo nhé

Miếng dán trắng răng Video

Crest sau 14 ngày

Bạn trên video đã sữ dụng 30 phút 1 ngày, và mỗi ngày dán 2 lần, tuy nhiêng b ấy cũng có thể tối ưu hóa nó và sử dụng mỗi ngày 1 miếng cho 1 tiếng, Như vậy HQ sẽ còn cao hơn.

Bạn nhã lê với 14 ngày các bạn theo giỏi nhé

 

Leave a Reply